Нашите услуги

Снабдува?е со вода

?КП Водовод н.Илинден, стопанисува и управува со три водоводни системи со вкупен капацитет од 430 литри во секунда (Пумпна станица ?урумлери, Пумпна станица ?урумлери - ОКТА и Пумпна станица Илинден - ТИРЗ) и вкупна должина од над 200 км.

Нови водоводни приклучоци

?КП Водовод н.Илинден, врши приклучува?е на корисниците на водоводните системи на територи?ата на Општина Илинден.

Инвестиции и одржува?е

?КП Водовод н.Илинден, врши проширува?е и превентивно и корективно одржува?е на водоводните системи.

Собира?е и одведува?е на отпадни води

?КП Водовод стопанисува и управува со канализациони системи изградени од страна на Општина Илинден со вкупна должина од над 30 км во населените места Илинден, Марино, Кадино и Миладиновци.

Нови канализациони приклучоци и одржува?е

?КП Водовод н.Илинден, врши приклучува?е на корисниците на канализационите системи на територи?ата на Општина Илинден.

Пречистува?е на отпадни води

?КП Водовод стопанисува и управува со 5 (пет) пречистителни станици изградени од страна на Општина Илинден и тоа во населените места Илинден, Марино, Кадино и Миладиновци

Локаци?а

Адреса: УЛ.“9“ бб, н.Илинден Скоп?е, Македони?а

Контакт

Телефони за контакт:
02/2573-077
02/2572-671
vodovodjkp@yahoo.com

Omega Replica Watches omega constellation replica watches omega de ville replica watches Omega Seamaster Replica omega speedmaster replica watches