Нашите услуги

Снабдување со вода

ЈКП Водовод н.Илинден, стопанисува и управува со три водоводни системи со вкупен капацитет од 430 литри во секунда (Пумпна станица Јурумлери, Пумпна станица Јурумлери - ОКТА и Пумпна станица Илинден - ТИРЗ) и вкупна должина од над 200 км.

Нови водоводни приклучоци

ЈКП Водовод н.Илинден, врши приклучување на корисниците на водоводните системи на територијата на Општина Илинден.

Инвестиции и одржување

ЈКП Водовод н.Илинден, врши проширување и превентивно и корективно одржување на водоводните системи.

Собирање и одведување на отпадни води

ЈКП Водовод стопанисува и управува со канализациони системи изградени од страна на Општина Илинден со вкупна должина од над 30 км во населените места Илинден, Марино, Кадино и Миладиновци.

Нови канализациони приклучоци и одржување

ЈКП Водовод н.Илинден, врши приклучување на корисниците на канализационите системи на територијата на Општина Илинден.

Пречистување на отпадни води

ЈКП Водовод стопанисува и управува со 5 (пет) пречистителни станици изградени од страна на Општина Илинден и тоа во населените места Илинден, Марино, Кадино и Миладиновци

Локација

Адреса: УЛ.“9“ бб, н.Илинден Скопје, Македонија

Контакт

Телефони за контакт:
02/2573-077
02/2572-671
vodovodjkp@yahoo.com