За ЈКП Водовод Илинден

Организациона поставеност

Врз основа на надлежностите утврдени со Закон, Одлуката за основање на Претпријатието и Статутот на Претпријатието во хиерархиската поставеност на ЈКП “Водовод” н.Илинден утвдени се следните нивоа:

- Директор

- Служби

- Одделенија


Во рамките на Претпријатието егзистираат следните организациони единици:

- 2 (две) служби

- 6 (шест) одделенијаnadzoren odbor

Локација

Адреса: УЛ.“9“ бб, н.Илинден Скопје, Македонија

Контакт

Телефони за контакт:
02/2573-077
02/2572-671
vodovodjkp@yahoo.com