За ЈКП Водовод Илинден

Надзорен одбор

Надзорниот одбор на Претпријатието се состои од 5 (пет) члена кои ги именува и разрешува Советот па Општина Илинден со мандат од 4 (четири) години.

Надзорниот одбор е задолжен за контрола на материјално-финасиското работење на Претпријатието.

Надзорниот одбор задолжително се состанува четири пати годишно.

Членови на Надзорниот одбор на ЈКП “Водовод” н.Илинден се:

nadzoren odbor

Управен одбор

Управниот одбор е орган на упавување на претпријатието кој се состои од 7 (седум) членови кои ги именува и разрешува Советот па Општина Илинден со мандат од 4 (четири) години.

Членови на Управниот одбор на ЈКП “Водовод” н.Илинден се:

nadzoren odbor

Директор




Ивица Трипуновски дипл. правник

e-mail: vodovodjkp@yahoo.com

Телефон за контакт:
02/2573-077

Локација

Адреса: УЛ.“9“ бб, н.Илинден Скопје, Македонија

Контакт

Телефони за контакт:
02/2573-077
02/2572-671
vodovodjkp@yahoo.com