Пречистување на отпадни води

Тарифа за пречистување

Цена на услуга Прочистување на урбани отпадни води
За Домаќинства 8.17 денари без ДДВ
За правни субјекти 15.05 денари без ДДВ

Одлука на Управен одбор


Одлука УО за тарифа за прочистување

Локација

Адреса: УЛ.“9“ бб, н.Илинден Скопје, Македонија

Контакт

Телефони за контакт:
02/2573-077
02/2572-671
vodovodjkp@yahoo.com