Настани

Светски ден на водата 22.03.2021 година - Вреднување на водата

Светскиот ден на водата оваа година се одбележува со настани исклучиво преку Интернет. Фокусот на овој настан е ставен на подигнува?е на свеста за глобалната криза за вода, како и поддршката за остварува?е на целите за одржлив разво? (Sustainable Development Goals) - вода и канализаци?а за сите. Темата на Светскиот ден на водата 2021 година е вреднува?е на водата. Вредноста на водата е многу пове?е од не?зината цена - водата има огромна и сложена вредност за нашите дома?инства, храната, културата, здравството, образованието, економи?ата и интегритетот на нашето природно опкружува?е. Ако превидиме неко?а од овие вредности, ризикуваме лошо управува?е со ово? конечен, незаменлив ресурс. Без сеопфатно разбира?е за вистинската, пове?едимензионална вредност на водата, нема да можеме да го заштитиме ово? критичен ресурс за доброто на сите. ?авното Комунално Претпри?атие "Водовод" н.Илинден согласно законската регулатива, во континуитет го контролира квалитетот и капацитетот на водните ресурси што ги користи за водоснабдува?е на населението на територи?ата на Општините Илинден, Петровец и Гази Баба, а паралелно врши и приклучува?е на населението на канализационите системи кои се градат од страна на Општина Илинден.

Врати се кон сите настани

Локаци?а

Адреса: УЛ.“9“ бб, н.Илинден Скоп?е, Македони?а

Контакт

Телефони за контакт:
02/2573-077
02/2572-671
vodovodjkp@yahoo.com

Omega Replica Watches omega constellation replica watches omega de ville replica watches Omega Seamaster Replica omega speedmaster replica watches